GNA美業認證-2023/12場次成績公布
 

點選名字(輸入身分證字號或護照查詢)

2023/12月美業認證成績

考生姓名 認證編號 備註
溫O宜 L1-20231217-PM01
缺考
O L2-20231217-PM01 未通過
O L1-20231217-PM02 未通過
O N1-20231217-PM01 通過認證美甲一級認證
O N2-20231217-PM01 通過認證美甲二級認證
     
O W2-20231215-PM01 通過認證熱蠟二級認證

 

 

 

 

 

 

 

網頁設計